Trang chủ / Chương trình đào tạo / Chương trình đào tạo ngành Kế toán

Chương trình đào tạo ngành Kế toán

Thứ hai, ngày 31/12/2018 741

 Bản mô tả CTĐT và đề cương chi tiết:

- Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Kế toán (xem chi tiết)
- Đề cương chi tiết ngành kế toán (Bấm vào đây để xem chi tiết) 

1. ĐCCT Những nguyên lý CB CN Mác - Lênin 1 - LLCT

2. ĐCCT Những nguyên lý CB CN Mác - Lênin 2 - LLCT

3. ĐCCT Tư tưởng HCM - LLCT

4. ĐCCT Đường lối CM ĐCSVN - LLCT

5. ĐCCT TACB1 - NN

6. ĐCCT TACB2 - NN

7. ĐCCT TACB3 - NN

8. ĐCCT TACB4 - NN

9. ĐCCT Pháp luật đại cương - KHCB

10. ĐCCT Đại số tuyến tính - KHCB

11. ĐCCT Xác suất thống kê - KHCB

12. ĐCCT Quy hoạch tuyến tính - KHCB

13. ĐCCT Kỹ năng giải quyết vấn đề - KHCB

14. ĐCCT Nhập môn tin học - CNTT

15.1. ĐCCT GDTC 1 (điền kinh 1) - GDTCQP

15.2. ĐCCT GDTC 2 (điền kinh 2) - GDTCQP

15.3. ĐCCT GDTC 3 (cầu lông 1) - GDTCQP

15.4. ĐCCT GDTC 4 (cầu lông 2) - GDTCQP

17. ĐCCT Kinh tế vi mô - KTCS

18. ĐCCT Kinh tế vĩ mô - KTCS

19. ĐCCT Luật kinh tế - KTCS

20. ĐCCT Nguyên lý thống kê kinh tế - KTCS

21. ĐCCT Thống kê kinh doanh - KTCS

22. ĐCCT Lịch sử các học thuyết kinh tế - QTKD

23. ĐCCT Soạn thảo văn bản - KTCS

24. ĐCCT Quản trị DN- QTKD

25. ĐCCT Marketing căn bẳn - QTKD

26. ĐCCT Văn hóa kinh doanh - QTKD

27. ĐCCT Quản trị học - QTKD

28. ĐCCT Phân tích hoạt động kinh doanh - QTKD

29. ĐCCT Tài chính doanh nghiệp - TCNH

30. ĐCCT Tài chính tiền tệ - TCNH

31. ĐCCT Thị trường chứng khoán - TCNH

32. ĐCCT Định giá tài sản - TCNH

33. ĐCCT Nguyên lý kế toán - KTTC

34. ĐCCT Kế toán tài chính 1 - KTTC

35. ĐCCT Kế toán tài chính 2 - KTTC

36. ĐCCT Kế toán tài chính 3 - KTTC

37. ĐCCT Tiểu luận 1 - KTTC

38. ĐCCT Thực tập KTTC1 - KTTC

39. ĐCCT Thực tập KTTC2 - KTTC

40. ĐCCT Thực tập KTTC3 - KTTC

41. ĐCCT KTDNXL và TMDV - KTTC

42. ĐCCT Thực tập KTDNXL và TMDV - KTTC

43. ĐCCT Kế toán tập đoàn TCT - KTTC

44. ĐCCT Thực tập KTTĐ TCT - KTTC

45. ĐCCT Kế toán quản trị 1 - KTQT

46. ĐCCT Kế toán quản trị 2 - KTQT

47. ĐCCT Tin học ứng dụng kế toán - KTQT

48. ĐCCT Kế toán máy - KTQT

49. ĐCCT Hệ thống TTKT - KTQT

50. ĐCCT Tiểu luận 2 - KTQT

51. ĐCCT Nghiệp vụ XNK - KTQT

52. ĐCCT Luật KT & hệ thống CMKT - KTC

53. ĐCCT CMBCTCQT - KTC

54. ĐCCT Thuế và KT thuế - KTC

55. ĐCCT KTHCSN và XP - KTC

56. ĐCCT TT Thuế và KT Thuế - KTC

57. ĐCCT TT Kế toán HCSNXP - KTC

58. ĐCCT Kế toán Ngân hàng, kho bạc - KTC

59. ĐCCT Thực tập kế toán Ngân hàng - Kho bạc - KTC

60. ĐCCT Kiểm toán căn bản - KiT

61. ĐCCT Phân tích BCTC - KiT

62. ĐCCT Kiểm toán BCTC - KiT

63. ĐCCT TT lập, đọc và phân tích BCTC - KiT

64. ĐCCT Thực tập KTBCTC - KiT

65. ĐCCT Hành nghề KTKT - KiT

66. ĐCCT Thực tập cuối khóa - KT

Tin tức
Thông báo