Trang chủ / 3 công khai / Báo cáo 3 công khai

Báo cáo 3 công khai

Thứ năm, ngày 21/06/2018 1222

Văn bản, quy định 3 công khai:

- Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT, ngày 28/12/2017 về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

- Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT, ngày 07/05/2009 về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Báo cáo 3 công khai:

Năm 2018:

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

a) Cam kết chất lượng giáo dục (Biểu mẫu 17)

b) Chất lượng giáo dục thực tế (Biểu mẫu 18)

c) Chỉ tiêu tuyển sinh

d) Các môn học của từng khóa học, chuyên ngành: Cao đẳng  | Đại học | Sau đại học

đ) Giáo trình, tài liệu tham khảo

e) Đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp của các sinh viên trình độ đại học, học viên trình độ thạc sĩ và nghiên cứu sinh trình độ tiến sĩ

g) Các thông tin liên quan về văn bằng, chứng chỉ cho người học.

h) Hoạt động đào tạo theo nhiệm vụ được giao, đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp: (không có)

i) Các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn.

l) Hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức

m) Kiểm định cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

2.1. Công khai thông tin về cơ sở vật chất (Biểu mẫu 19)

2.2. Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên ( Biểu mẫu 20)

3. Công khai thu chi tài chính:

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018 (Biểu mẫu 21)

Năm 2017:

Báo cáo tổng hợp 3 công khai năm 2017 (xem chi tiết và download)

Thông báo số 1: Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục năm 2017 (xem chi tiết và download)

Thông báo số 2: Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2017 (xem chi tiết và download)

Thông báo số 3: Công khai thu chi tài chính của Nhà trường năm 2017 (xem chi tiết và download)

Năm 2016:

Báo cáo tổng hợp 3 công khai năm 2016 (xem chi tiết và download)

Thông báo số 1: Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục năm 2016 (xem chi tiết và download)

Thông báo số 2: Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2016 (xem chi tiết và download)

Thông báo số 3: Công khai thu chi tài chính của Nhà trường năm 2016 (xem chi tiết và download)

Năm 2014:

Báo cáo tổng hợp 3 công khai năm 2014 (xem chi tiết và download)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin tức
Thông báo