Trang chủ / Quy định CTSV / Các Quy chế - Quy định về công tác HSSV

Các Quy chế - Quy định về công tác HSSV

Thứ ba, ngày 26/12/2017 2217

1. Quy chế công tác HSSV (Xem chi tiết)

2. Quy chế đánh giá điểm rèn luyện (Xem chi tiết)

3. Quy định học bổng KKHT (Xem chi tiết)

4. Nghị định 38.2009.CP (Xem chi tiết)

5. Thông tư 16.2006  (Xem chi tiết)

6. Quy chế HSSV ngoại trú (Xem chi tiết)

7. Quy chế HSSV nội trú 2011  (Xem chi tiết)

8. Nghi định 49CP  (Xem chi tiết)

9. 27-2009-TT-BGDDT  (Xem chi tiết)

10. QD 1572007QĐ-TTg về việc tín dụng SV (Xem chi tiết)

11. Thủ tục vay vốn đi học  (Xem chi tiết)

 

Tin tức
Thông báo