Trang chủ / Chương trình đào tạo / Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh

Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh

Thứ hai, ngày 31/12/2018 633

- Đề cương chi tiết ngành Quản trị kinh doanh (Bấm vào đây để xem chi tiết) 

1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê nin1_LLCT

2. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê nin 2_LLCT

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh_LLCT

4. Đường lối cách mạng của ĐCSVN_LLCT

5.Pháp luật đại cương KHCB

6.Tiếng anh cơ bản 1_NN

7.Tiếng anh cơ bản 2_NN

8.Tiếng anh cơ bản 3_NN

9.Tiếng anh cơ bản 4_NN

12. Nhap mon tin hoc_CNTT

13. Dai so tuyen tinh_KHCB

14. Xac suat thong ke_KHCB

15. Quy hoach tuyen tinh_KHCB

16. Tam ly hoc dai cuong_KHCB

17. Van hoa kinh doanh_QTKD

18. Lich su cac hoc thuyet kinh te_QTKD

20. Xa hoi hoc_KTCS

21. Kinh te vi mo_KTCS

22. Kinh te vĩ mô_KTCS

23. Luật Kinh tế_KTCS

24. Nguyen ly thong ke va thong ke kinh doanh_KTCS

25. Ly thuyet hach toan ke toan_KT

26. Kinh tế lượng_KTCS

27. Ke toan doanh nghiep_KT

28. Quan trị học_QTKD

29. Tài chính tiền tệ_QTKD

30. Marketing căn bản_QTKD

31. Quản trị chiến lược_QTKD

32. Quản trị chất lượng_QTKD

33. Hệ thống thông tin quản lý_QTKD

34. Tin ứng dụng trong kinh doanh_QTKD

35. Quản trị kinh doanh quốc tế_QTKD

36. Quản trị hành chính văn phòng_QTKD

37.Quản trị Nhân sự_QTKD

38.Quản trị sản xuất_QTKD

39.Quản trị bán hàng_QTKD

40. Quản trị tài chính_QTKD

41. Quản trị marketing_QTKD

42. Phân tích hoạt động kinh doanh_QTKD

43.Thực tập Quản trị Nhân sự_QTKD

44. Thực tập Quản trị sản xuất_QTKD

45. Thực tập quản trị tài chính_QTKD

46. Thực tập quản trị bán hàng_QTKD

47. Tiểu luận 1 Nghiên cứu và dự báo thị trường_QTKD

48. Tiểu luận 2 Phân tích hoạt động kinh doanh_QTKD

49. Quản trị dự án_QTKD

50. Marketing quốc tê_QTKD

51. Quản trị rủi ro_QTKD

52. Quản trị thương hiệu_QTKD

53. Quản trị chuỗi cung ứng_QTKD

54. Thực tập mô phỏng chiến lược _ QTKD

55.Thực tập Quản trị kinh doanh quốc tế_QTKD

56. Thực tập quản trị hành chính văn phòng_QTKD

57. Thực tập quản trị dự án_QTKD

58. Thực tập cuối khóa_QTKD

60. Marketing dịch vụ_QTKD

61. Thương mại điện tử_QTKD

62. Giao dịch và đàm phán kinh doanh

63. Khóa luận tốt nghiệp_QTKD

Tin tức
Thông báo