Trang chủ / Đào tạo

Thông báo kế hoạch đào tạo và tổ chức đăng ký học tập trực tuyến trong học kỳ 1 năm học 2018-2019

Căn cứ cuộc họp giao ban chuyên môn Nhà trường tháng 06 năm 2018; căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 đã được duyệt; Nhà trường thông báo Kế hoạch đào tạo và kế hoạch đăng ký học tập, đóng học phí của sinh viên trong học kỳ 1 năm học 2018-2019 như sau:

Thông báo kế hoạch hè năm học 2017-2018 và kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018, và chủ trương điều chỉnh kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019. Nhà trường thông báo cho các đơn vị trong toàn trường, các lớp sinh viên kế hoạch hè năm học 2017-2018 và kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 như sau:

Thông báo về việc tổ chức các lớp học kỳ phụ năm học 2017-2018

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2017 - 2018; Căn cứ vào quy định về việc đóng học phí của Nhà trường; Nhà trường thông báo cho các Phòng, Khoa, các lớp sinh viên có liên quan việc tổ chức các lớp học kỳ phụ như sau:

Thông báo về việc triển khai thực hiện các công việc đối với Cố vấn học tập và các lớp sinh viên trước khi kết thúc học kỳ III năm học 2017-2018

Thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ, Ban giám hiệu Nhà trường về việc chỉ đạo triển khai thực hiện các công tác trọng tâm trước khi kết thúc học kỳ III năm học 2017-2018. Nhà trường đề nghị các thầy, cô giáo được phân công làm cố vấn học tập và Ban cán sự các lớp tiến hành thực hiện các công việc sau:

Thông báo v/v hoán đổi lịch học để nghỉ Tết Dương lịch năm 2018

Thông báo về việc hoán đổi lịch học để nghỉ Tết Dương lịch năm 2018

Thông báo về việc tổ chức riêng các lớp học phần

Thông báo về việc tổ chức riêng các lớp học phần

Thông báo kế hoạch xét tiến độ kết thúc học kỳ I năm học 2017 - 2018

Thông báo kế hoạch xét tiến độ kết thúc học kỳ I năm học 2017 - 2018

Thông báo v/v xử lý sinh viên vi phạm quy chế thi kết thúc học phần HK I năm học 2017-2018

Thông báo về việc xử lý sinh viên vi phạm quy chế thi kết thúc học phần Học kỳ I năm học 2017 - 2018

Tin tức
Thông báo