Địa chỉ:
Hà Nội, Nam Định
Việt Nam
10000
Việt Nam
Điện thoại:
(04) 38621504
Mobile:
(0350) 3848706
http://www.uneti.edu.vn/
Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.