Căn cứ luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Quốc Hội; Hướng dẫn số 210/VPHĐBCQG-PL ngày 23 tháng 3 năm 2016 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia về việc chia khu vực bỏ phiếu và lập danh sách cử tri;