Tệp đính kèm:

Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (Xem chi tiết và download)

Tờ khai đăng ký thuế (Xem chi tiết và download)

Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Xem chi tiết và download)

Bản cam kết (Xem chi tiết và download)