Nghiên cứu khoa học là một trong những hoạt động thiết thực và có ích  không chỉ của giảng viên mà còn của cả sinh viên. Trong những năm qua, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đã luôn chú trọng, khuyến khích đội ngũ giảng viên lẫn sinh viên tham gia nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu, giảng dạy và học tập trong Nhà trường. Hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên đã góp phần  nâng cao năng lực chuyên môn của giảng viên cũng như giúp các em sinh viên học hỏi được nhiều hơn, tự tin trình bày các kết quả đã đạt được qua quá trình nghiên cứu. Trên tinh thần chung của nhà  trường, ngày 22/5/2017 và ngày 31/5/2017, Khoa Lý luận chính trị -  Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đã tổ chức nghiệm thu 03 đề tài nghiên cứu Khoa học cấp cơ sở và 03 đề tài cấp sinh viên như sau:

     Đề tài cấp cơ sở gồm:

1. Nhân cách doanh nhân Việt Nam và việc xây dựng nhân cách của sinh viên khối kinh tế Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp.

2. Giáo dục các giá trị văn hóa dân tộc cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.

3. Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc nhằm nâng cao ý thức về chủ quyền lãnh thổ của sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp.

    Đề tài sinh viên gồm:

1. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng vào quá trình xây dựng tập thể lớp tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp. 

2. Vận dụng lý luận nhận thức của chủa nghĩa Mác – Lênin vào việc nâng cao chất lượng học tập cho sinh viên Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp..

3. Quan điểm triết học Mác  - Lênin về bản chất con người và vai trò của con người trong nền kinh tế tri thức.

     Buổi báo cáo nghiệm thu đề tài đã diễn ra trong không khí nghiêm túc, khoa học và có rất nhiều các ý kiến góp ý, các câu hỏi cho các nhóm tác giả. 

     Một số hình ảnh của buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2016-2017 Khoa Lý luận chính trị