Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT, ngày 05/04/2016 về việc ban hành ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy và Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 06 năm 2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế Công tác học sinh, sinh viên trong trường cao đẳng, trường trung cấp;

     Thực hiện Thông báo số 684/TB-ĐHKTKTCN ngày 16/11/2017 về việc thu học phí học kỳ 2 năm học 2017-2018 và Thông báo số 148/TB-ĐHKTKTCN ngày 04/04/2018 về việc thu học phí học kỳ 3 năm học 2017-2018. 

Danh sách kèm theo