Kế thừa tư tưởng của Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước ta cũng hết sức chú trọng đến vấn đề xây dựng, phát triển con người Việt Nam, coi đó là vấn đề mang tính chiến lược, lâu dài. Mà trọng tâm của xây dựng con người, là hoàn thiện về mặt đạo đức cho con người. Qua mỗi một thời kỳ, các tiêu chuẩn về đạo đức, văn hóa của con người có sự thay đổi. Tại Đại hội lần thứ IV (tháng 12/1976), Đảng ta đã chỉ ra những đặc trưng nổi bật của “con người Việt Nam mới” (từ dùng của Đại hội IV) mà chúng ta hướng tới để xây dựng, đó là: “Làm chủ tập thể, lao động, yêu nước xã hội chủ nghĩa và tinh thần quốc tế vô sản. Đó cũng là sự kết tinh và phát triển những gì cao đẹp nhất trong tâm hồn và cốt cách Việt Nam hun đúc qua bốn nghìn năm lịch sử” (Trích Văn kiện Đại hội IV-1976) . Trong giai đoạn hiện nay, tiêu chuẩn về đạo đức của con người cần phù hợp với việc phục vụ cho công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. 

     Một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2016-2020 được Đại hội lần thứ XII của Đảng xác định, là: “phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh” (trích Văn kiện Đại hội XII).

     Như vậy, việc xây dựng và hoàn thiện đạo đức cho con người Việt Nam luôn là việc làm cần thiết mang ý nghĩa lịch sử và thời đại. Xây dựng thành công con người với nền tảng đạo đức tốt là cơ sở quan trọng cho việc phát huy sức mạnh của con người trong học tập, lao động và cống hiến cho đất nước.  

     Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, Sáng ngày 12/05/2018, tại phòng họp ảo cơ sở 456 Minh Khai - Hà Nội, Khoa Lý luận chính trị đã tổ chức Hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong xây dựng và hoàn thiện đạo đức con người Việt Nam hiện nay” với sự tham gia của toàn bộ giảng viên Khoa Lý luận chính trị, đại diện các phòng chức năng, các đơn vị và các em sinh viên đang theo học tại trường đến tham dự.

     Các tham luận trình bày tại Hội thảo, xoay quanh 8 nhóm vấn đề chính bao gồm: Đạo đức Hồ Chí Minh - nền tảng tinh thần đối với sự phát triển của xã hội ở nước ta hiện nay; Tư tưởng  Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng - Bài học kinh nghiệm cho công tác đào tạo bồi dưỡng và quản lý cán bộ trong Đảng; Giáo dục chuẩn mực đạo đức “cần, kiệm” theo tư tưởng  hồ chí minh cho sinh viên trong giai đoạn hiện nay; Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng con người trong thời kỳ đổi mới. Những thành tựu đạt được từ khi đổi mới đến nay; Kinh tế thị trường và những biến động đạo đức. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong giáo dục; Đảng cộng sản Việt Nam vận dụng tư tưởng “Xây” và “Chống” trong giai đoạn cách mạng hiện nay; “Đạo đức công dân” trong tư tưởng Hồ Chí Minhvới việc hoàn thiện đạo đức con người Việt Nam hiện nay; Xây dựng con người Việt Nam toàn diện, nhân tố cơ bản trong sự nghiệp đổi mới.   

     Hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong xây dựng và hoàn thiện đạo đức con người Việt Nam hiện nay” đã thành công tốt đẹp trong không khí trao đổi sôi nổi, cởi mở giữa các đại biểu, khách mời và giảng viên trong Khoa. Đây là một trong những sự kiện thường niên được tổ chức định kỳ hàng năm nhằm tạo ra cơ hội để các Giảng viên và khách mời ngoài trường cùng nhau chia sẻ những thông tin, kiến thức liên quan đến các học phần chuyên ngành của Khoa Lý luận chính trị, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong Nhà trường.

     Thêm một số hình ảnh trong buổi hội thảo

 Phòng Tuyển sinh và Truyền thông