1. Công nghệ Sợi

2. Công nghệ Dệt

3. Công nghệ May

4. Công nghệ Hoá nhuộm

5. Công nghệ sản xuất Giày

6. Công nghệ Thực phẩm

7. Công nghệ Thông tin

8. Kế toán

8. Quản trị kinh doanh

9. Công nghệ Kỹ thuật điện

10. Kỹ thuật Viễn thông

11. Công nghệ Cơ khí

12. Công nghệ Ô tô

13. Cơ - điện tử

14. Tài chính - Ngân hàng

Xem chi tiết kế hoạch đào tạo toàn khoá cao đẳng