Chỉ thị số 46/2008/CT-BGDĐT ngày 5/8/2008 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục.