Chỉ thị số 46/2008/CT-BGDĐT ngày 5/8/2008 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục. Read more: Chỉ thị 46/2008/CT-BGDĐT
Quyết định số 76/2007/QĐ-BGDĐT ngày 14/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.    Read more: Quyết định 76/2007/QĐ-BGDĐT
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ NHÓM CÔNG TÁC Nhóm công tác: - Nhóm công tác chịu sự chỉ đạo trực tiếp Hội đồng tự đánh đánh giá Nhà trường; - Lập kế hoạch hoạt động, thu thập minh chứng, viết báo cáo theo tiến độ của Hội đồng tự đánh đánhRead more: Chức năng nhiệm vụ nhóm công tác
Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học.  Read more: Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT