Thông báo danh sách đề nghị xét học bổng học kỳ I năm học 2016-2017. (Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm) Ghi chú:Những SV có tên trong danh sách đề nghị xét học bổng kỳ I (2016-2017) nếu có thắc mắc về điểm học tập hoặc điểmRead more: Danh sách đề nghị xét học bổng kỳ I năm học 2016-2017
Ghi chú: Những SV có tên trong danh sách đề nghị xét học bổng kỳ II (2015-2016) nếu có thắc mắc về điểm học tập hoặc điểm rèn luyện liên hệ với Phòng Công tác SV để giải quyết.Hạn trước ngày 26 tháng 5 năm 2016 Tệp đính kèm:Read more: Danh sách đề nghị xét học bổng kỳ II năm học 2015-2016
Tệp đính kèm: Danh sách HSSV đạt kết quả rèn luyện học kỳ 1 năm học 2011-2012 cơ sở Hà Nội (Xem chi tiết- tải về) Read more: Danh sách HSSV đạt kết quả rèn luyện học kỳ 1 năm học 2011-2012 cơ sở Hà Nội
Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp Căn cứ Quyết định số 989/QĐ-BCT ngày 08/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật CôngRead more: Quyết định về việc công nhận điểm rèn luyện đối với HSSV Học kỳ I năm học 2011-2012
Ghi chú: Đây là danh sách HSSV được đưa vào xét cấp học bổng KKHT (DS tạm thời sắp xếp theo độ dốc điểm HT) Những lớp không có tên trong danh sách là do không có HSSV nào đạt cả 2 điều kiện về điểm HT&RL Mọi thắc mắcRead more: Danh sách đề nghị xét học bổng kỳ 1 năm học 2011-2012 cơ sở Nam Định