Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;   Read more: Giấy phép xuất bản tạp chí khoa học và Công nghệ Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;   Read more: Quyết định về việc thành lập Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Căn cứ Quyết định số 989/QĐ-BCT ngày 08/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp; Read more: Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí
Công văn số 28/TTKHCN-ISSN về việc cấp mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (ISSN) Mã số chuẩn quốc tế ISSN cho xuất bản phẩm: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp. Read more: Mã số chuẩn quốc tế ISSN
Căn cứ Giấy phép hoạt động báo chi số 2476/GP-BTTT ngày 19 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;    Read more: Quyết định thành lập hội đồng biên tập Tạp chí Khoa học Công nghệ Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp