Read more: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp xuất bản số 11
Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp xuất bản số 10 Read more: Tạp chí Khoa học & Công nghệ xuất bản số 10
Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp thông báo xuất bản Tạp chí Khoa học & Công nghệ số 8. Read more: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp xuất bản số 8
Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp xuất bản số 9 Read more: Tạp chí Khoa học & Công nghệ xuất bản số 9
Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp xuất bản số 7 Read more: Tạp chí Khoa học & Công nghệ xuất bản số 7