Theo quy chế đào tạo của trường đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp quy định nhiệm vụ của giảng viên bên cạnh công tác giảng dạy là học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ và nghiên cứu khoa học. Để thực hiện nhiệm vụ đó, các giảng viên của Khoa Lý luận chính trị hàng năm đều thực hiện công tác học tập bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học một cách nghiêm túc và nhiệt tình.

      Năm học 2015-2016, Khoa Lý luận chính trị được Nhà trường giao nhiệm vụ thực hiện hai đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. Đó là các đề tài: “Xây dựng môi trường văn hóa học đường trong trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp” do Tiến sỹ Bùi Thanh Thủy làm chủ nhiệm đề tài, đề tài: “Nghiên cứu sử dụng hiệu quả phương pháp seminar trong giảng dạy các môn khoa học Mác – Lênin ở các trường đại học hiện nay” do thạc sỹ Đinh Thị Cẩm Nhung làm chủ nhiệm đề tài. Thời gian thực hiện hai đề tài trên là từ tháng 6/2015 đến tháng 4/2016. Để đảm bảo việc thực hiện hai đề tài đạt đúng tiến độ đề ra, ngày 16/3/2016 vừa qua, Khoa Lý luận chính trị đã tổ chức một buổi Seminar giữa kỳ cho cả hai đề tài.

      Trong buổi Seminar, các chủ nhiệm đề tài đã lần lượt báo cáo quá trình thực hiện đề tài, những kết quả đã đạt được, những công việc còn cần tiếp tục hoàn thành. Các thành viên trong Khoa đã cùng thảo luận về các nội dung của đề tài, đánh giá kết quả đạt được của đề tài. Hội nghị đã thống nhất kết quả chung là cả ba đề tài đều hoàn thành nhiệm vụ theo đúng tiến độ được giao, đáp ứng yêu cầu của một đề tài nghiên cứu cấp cơ sở, đề cương chi tiết đã thể hiện được cơ bản những trọng tâm của đề tài và đảm bảo yêu cầu làm tài liệu giảng dạy và nghiên cứu cho các môn học thuộc khoa học Mác-Lênin. Các chủ đề tài đang hoàn thiện bài báo để đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành,theo quy định tên và nội dung bài báo phù hợp với nội dung đề tài. Hội nghị yêu cầu các chủ nhiệm đề tài cần tiếp tục hoàn thiện đề tài để kịp tiến độ nghiệm thu trong tháng 6/2016.

      Hội nghị cũng kết luận việc nghiên cứu khoa học là hết sức cần thiết cho cả giảng viên và sinh viên. Do đó, cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới.

      Hình ảnh buổi Seminar: