Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 08 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo quy chế học sinh, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy; Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2016 về việc ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy;

     Thực hiện nghị quyết của Đảng ủy, Ban Giám hiệu trong việc triển khai các công tác trọng tâm trong thời gian trước khi kết thúc học kỳ 3 năm học 2015 – 2016;