Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời công văn số 314/ĐHKTKTCN-TCCB ngày 28/6/2016.