Công đoàn cơ sở Hà Nội

 

Th.S Nguyễn Ngọc Toản - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Hà Nội

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Công đoàn cơ sở Nam Định

 

Th.S Trần Đức Hiển - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Nam Định

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.