Thực hiện Kế hoạch số 346/ĐHKTKTCN-CTSV ngày 23/07/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” cho toàn bộ sinh viên hệ chính quy năm học 2016 – 2017;

      Phòng Công tác sinh viên đã phối hợp với các đơn vị trong toàn trường, các tổ chức đoàn thể xây dựng nội dung bài giảng, chia ca học, phân công quản lý và tổ chức cho sinh viên học tập từ ngày 01/8/2016 đến ngày 07/8/2015 tại các cơ sở đào tạo của Nhà trường. 

      Tổ chức học tập “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giúp cho sinh viên hiểu rõ và vận dụng các qui chế, qui định đào tạo, rèn luyện của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của nhà trường, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân - sinh viên để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian học tập, rèn luyện tại trường. Từ đó nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong học tập, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, kỹ năng sống trong HSSV. 

     Những thông tin mới về quy chế đào tạo, công tác sinh viên, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, công tác giáo dục pháp luật, phòng chống tệ nạn ma tuý, tệ nạn xã hội, giáo dục giới tính, Công tác giáo dục thể chất, y tế trường học và các hoạt động xây dựng kỷ cương nền nếp học tập – rèn luyện, những nội dung bổ ích trong hoạt động đoàn, hoạt động tình nguyện, hiến máu nhân đạo và các hoạt động văn hoá văn nghệ, tích cực hưởng ứng có hiệu quả phong trào đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá trong trường học …, đã được truyền tải tới cho HSSV trong tuần sinh hoạt công dân – HSSV sẽ giúp cho các em đầy bản lĩnh và tự tin để bước vào năm học mới./. 

      Một số hình ảnh trong “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2016-2017: