Thực hiện chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng, kế hoạch số 16/KH-ĐUK ngày 28/5/2012 của Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh Nam Định, Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp phát động cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam" trong toàn Đảng bộ theo kế hoạch sau:

tb39 du