Căn cứ Quyết định số 989/QĐ-BCT ngày 8/10/2007 Bộ Công Thương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp.

Căn cứ Thông tư số 07/2012/TT/BGD-ĐT ngày 17/02/2012 của Bộ Giáo dục Đào tạo hướng dẫn xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú.

Theo đề nghị của thường trực thi đua Nhà trường.

qd201