Nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ quan trọng của trường đại học, muốn nâng cao chất lượng đào tạo thì phải nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên và sinh viên. Thực hiện Quyết định số 183/QĐ - ĐHKTKTCN, ngày 11 tháng 05 năm 2017, Hội đồng khoa học cấp cơ sở đã tiến hành nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu phương pháp tối ưu hoá ánh xạ ứng dụng cho kiến trúc mạng trên Chip” của Thạc sĩ Đặng Thị Hương Giang - Khoa Điện Tử.

      Chủ nhiệm đề tài Thạc sĩ Đặng Thị Hương Giang trình bày báo cáo tổng kết, ý kiến của các Ủy viên phản biện, tiến hành thảo luận và đưa ra một số kết luận như sau:

      Đề tài “Nghiên cứu phương pháp tối ưu hoá ánh xạ ứng dụng cho kiến trúc mạng trên Chip” gồm ba chương nội dung đáp ứng những yêu cầu về hình thức, bố cục, tài liệu tham khảo theo đúng các quy định của Nhà trường. Đề tài cũng đã được các nhà khoa học uy tín công nhận và đã trình bày báo cáo tại Hội thảo Quốc gia về Điện tử truyền thông và Công nghệ thông tin tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh tháng 12 năm 2015: “Cải Tiến Tốc Độ Hội Tụ Của Giải Thuật Tối Ưu Bầy Đàn Cho Bài Toán Ánh Xạ Ứng Dụng Lên Mạng Trên Chip”, ECIT 2015

      Đề tài trình bày các nội dung:

     - Tổng quan về kiến trúc mạng trên chip, bao gồm các nội dung về bối cảnh nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu, kiến trúc NoC và các khía cạnh nghiên cứu liên quan đến Noc.

    - Ánh xạ ứng dụng cho kiến trúc mạng trên chip: gồm các kỹ thuật định tuyến truyền dẫn và các phương pháp ánh xạ ứng dụng cho Noc.

    - Tối ưu hoá ánh xạ ứng dụng cho kiến trúc mạng trên chip gồm các phương pháp tối ưu hoá ánh xạ ứng dụng, các nghiên cứu và kết quả đạt được của tác giả.

     Hội đồng đánh giá đề tài có tính mới, hàm lượng khoa học cao,  lập luận xác đáng và kết luận đáng tin cậy, đảm bảo yêu cầu của một đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

     Hội đồng đánh giá đề tài đạt kết quả xuất sắc, buổi nghiệm thu đã thành công tốt đẹp.

     Hình ảnh về buổi nghiệm thu: