Nguồn tin: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Link xem bài viết gốc tại đây: http://www.moet.gov.vn/van-ban/vanban/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=1258