CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

1. Chương trình đào tạo ngành Công nghệ May (Xem chi tiết)

2. Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Thực phẩm (Xem chi tiết)

3. Chương trình đào tạo ngành Kế toán (Xem chi tiết)

4. Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh (Xem chi tiết)

5. Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Xem chi tiết)

6. Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin (Xem chi tiết)

7. Chương trình đào tạo ngành Công nghệ sợi, dệt (Xem chi tiết)

8. Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí (Xem chi tiết)

9. Chương trình đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng (Xem chi tiết)

10. Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện điện tử (Xem chi tiết)

11. Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử truyền thông (Xem chi tiết)

 

Xem chi tiết kế hoạch đào tạo toàn khoá Cao đẳng