1. Công nghệ Sợi

2. Công nghệ Dệt

3. Công nghệ May

4. Công nghệ Hoá nhuộm

5. Công nghệ sản xuất Giày

6. Công nghệ Thực phẩm

7. Công nghệ Thông tin

8. Kế toán

9. Quản trị kinh doanh

10. Công nghệ Kỹ thuật điện

11. Kỹ thuật Viễn thông

12. Công nghệ Cơ khí

13. Công nghệ Ô tô

14. Cơ - điện tử

15. Tài chính - Ngân hàng

Xem chi tiết kế hoạch đào tạo toàn khoá cao đẳng liên thông từ TCCN