Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh

 

Th.S Vũ Hồng Thanh

Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hội Sinh viên

Th.S Vũ Hồng Thanh – Chủ tịch Hội sinh viên

 Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.