Ngày 01 tháng 8 năm 2013 Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố các trường đại học, cao đẳng và TCCN đã hoàn báo cáo tự đánh theo địa chỉ website: http://www.moet.gov.vn/?page=1.19&view=4967.

        Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp là một trong 48 trường đại học trong năm 2012 được Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng – Bộ Giáo dục Đào tạo giới thiệu chuyên gia tư vấn ngoài về làm việc để “Thẩm định và tư vấn hoàn thiện báo cáo tự đánh giá ” và đã gửi báo cáo về Cục. Nội dung công tác tự đánh giá nhằm:

       (i): Làm rõ thực trạng quy mô, chất lượng và hiệu quả theo quyết định 65/2007/QĐ-BGDĐT để xem xét mức độ đạt được từ Cơ chế quản lý; tài chính; chương trình và các hoạt động đào tạo; đội ngũ giảng viên; công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo; và các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu...

        (ii): Xác định rõ tầm nhìn, các điểm mạnh, điểm yếu, thời cơ, thách thức và đề xuất ra các chiến lược, kế hoạch, biện pháp nhằm từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và các dịch vụ được liên tục phát triển. Kiến nghị với các cơ quan quản lý cung cấp các biện pháp hỗ trợ cho Nhà trường không ngừng mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động theo hướng ngày một cao hơn.

         Tệp đính kèm: TDG_4.pdf (Xem chi tiết và download)