PDF. In Email

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ – KỸ THUẬT

CÔNG NGHIỆP

 
   

 


Số : ......../ QĐ - ĐHKTKTCN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 

 


Hà nội, ngày .... tháng .... năm 2011                  

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập hội đồng tự đánh giá trường đại học

 
   

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ – KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Căn cứ quyết định số 989/QĐ-BCT ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp;

Thực hiện quyết định 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học;

Theo đề nghị của Ông (bà) trưởng phòng Đảm bảo Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:

Thành lập hội đồng tự đánh giá Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2:

Hội đồng có nhiệm vụ triển khai tự đánh giá trường theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hội đồng tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3:

Các ông (bà) trưởng các đơn vị và các thành viên của Hội đồng tự đánh giá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận

-Như điều 3

-Cục KTKDCLGD (để báo cáo)

-Lưu phòng VT, ĐBCL

 

HIỆU TRƯỞNG