Ban thư ký

Stt

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ

01

Đặng Văn Phiếu

Trưởng phòng TT-KT và ĐBCL

Trưởng Ban thư ký

02

Dương Thế Việt

Phó phòng TT-KT và ĐBCL

Thư ký Nhóm 1

03

Nguyễn Ngọc Huy

Tổ trưởng tổ kế hoạch Phòng Đào tạo

Thư ký Nhóm 2

04

Lê Mạnh Thắng

Chuyên viên phòng TCCB HSSV

Thư ký Nhóm 3

05

Phạm Hữu Mỹ Dục

Chuyên viên phòng TT-KT và ĐBCL

Thư ký Nhóm 4