QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ ĐỐI VỚI CÁN BỘ VIÊN CHỨC ĐI CÔNG TÁC TRONG NƯỚC

(Ban hành theo quyết định số 376/QĐ - ĐHKTKTCN ngày 04 tháng 07 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công Nghiệp)

I. Phạm vi, đối tượng

1. Công tác phí là khoản chi phí để trả cho người đi công tác trong nước bao gồm: Tiền tàu xe đi lại, phụ cấp lưu trú, tiền thuê chỗ ở nơi đến công tác, cước hành lý, tài liệu mang theo để làm việc(nếu có).

2. Cán bộ viên chức nhân viên lao động hợp đồng được nhà trường quyết định cử đi công tác trong nước gọi chung là cán bộ, nhân viên.

II. Một số quy định và mức chi công tác phí:

1. Thanh toán tiền tàu xe đi và về từ cơ quan đến nơi công tác

1.1. Trường hợp đi công tác bằng phương tiện giao thông công cộng

- Cán bộ nhân viên đi công tác ngoài Trường sử dụng phương tiện công cộng, neeus có vé được thanh toán theo giá cước thông thường(giá không bao gồm các dịch vụ khác như tham quan, du lịch, các dịch vụ đặc biệt theo yêu cầu. Trường hợp đi tàu được thanh toán theo giá vé mức cao nhất là giường nằm cứng.

- Tiền tàu xe được thanh toán gồm: vé tàu, vé xe, vé cầu phà cho người và phương tiên mà người đi công tác sử dụng: khoản tiền thuê tiện vận tải thông dụng từ ga tàu, bến xe đến nơi công tác hoặc nơi nghỉ (lượt đi và lượt về), tiền chuyên chở tài liệu (nếu có) không quá 5000đ/ km.

- Nếu người đi công tác bằng tàu, xe ngoài tiêu chuẩn trên có vé và chứng từ hợp lệ theo phương tiện tàu xe công cộng thông thường.

1.2. Trường hợp đi công tác bằng phương tiện máy bay:

- Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng được đi công tác bằng máy bay bao gồm vé máy bay, cước vận chuyển tài liệu phục vụ công tác (nếu có) và cước phương tiện vận tải hành khách từ cơ quan ra sân bay và ngược lại.

- Các trường hợp khác do yêu cầu giải quyết công tác cần phải đi bằng phương tiện máy bay thì phải được Hiệu trưởng xem xét quyết định để được thanh toán.

1.3. Trường hợp CBVC đi công tác bằng xe ô tô cơ quan hoặc phương tiện do cơ quan bố trí thì không được thanh toán tiền tàu xe.

1.4. Thanh toán khoán tiền tự túc phương tiện đi công tác:

- Cán bộ công chức do nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên đến cơ quan khác để giao dịch, liên hệ công tác, giải quyết các công việc trong phạm vi xung quanh trụ sở làm việc Hà Nội và Nam Định bao gồm các công việc: văn thư, xây dựng, mua sắm trang thiết bị, giao dịch kho bạc, ngân hàng, BHXH; công tác quản lý HSSV, công tác Đảng(có danh sách đề nghị và xác nhận của đơn vị), tùy thuộc vào quãng đường và số lần đi lại phụ cấp khoán công tác phí tối đa từ 150.000 đến 200.000đ/người/tháng (bao gồm tiền gửi xe, hao mòn, tiền xăng…).

2. Phụ cấp lưu trú

- Về nguyên tắc phụ cấp lưu trú được tính từ ngày CBVC bắt đầu đi công tác đến khi về Trường (bao gồm thời gian đi trên đường, thời gian lưu trú tại nơi đến công tác). Phụ cấp lưu trú để hỗ trợ tiền ăn và tiền tiêu vặt cho người đi công tác, qui định cụ thể như sau:

- Đi công tác từ trụ sở Nam Định đến trụ sở Hà Nội của nhà Trường và ngược lại được phụ cấp: 30.000đ/ngày/người.

- Đi công tác các tỉnh khác cách 2 trụ sở nhà Trường hơn 100 km, dưới 200 km được phụ cấp: 60.000đ/ngày/người. Đi công tác cách 2 trụ sở nhà trường trên 200 km đến các tỉnh từ Quảng Bình trở ra được phụ cấp: 70.000đ/ngày/người, từ Quảng Bình trở vào phía Nam được phụ cấp 100.000đ/ngày/người.

- Phụ cấp lưu trú cho một người/tháng không quá 15 ngày.

3. Thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác:

- Người đi công tác được thanh toán tiền thuê phòng nghỉ theo qui định của Nhà nước. Trong trường hợp đặc biệt giá thuê phòng nghỉ thực tế cao hơn so với qui định của Nhà nước (có hóa đơn hợp pháp), thì phần chênh lệch chi hơn so với thực tế phải được Hiệu trưởng xem xét quyết định.

- Thanh toán tiền thuê phòng nghỉ theo hóa đơn thực tế:

+ Đối với Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng: được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ tối đa là 600.000đ/ngày/người theo tiêu chuẩn một người/phòng.

+ Đối với Trưởng phòng, phó Trưởng phòng: được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ tối đa là 500.000 đồng/ ngày/ người theo tiêu chuẩn hai người/phòng.

+ Đối với đối tượng khác: Được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ tối đa là 400.000 đồng /ngày / người theo tiêu chuẩn hai người / phòng.

- Trường hợp đi công tác một mình hoặc đoàn công tác có lẻ người hoặc lẻ người khác giới thì được thuê phòng riêng theo mức giá thuê phòng thực tế nhưng không được vượt mức tiền thuê phòng của những người đi cùng đoàn.

- Cán bộ nhân viên đi công tác tại 2 cơ sở nhà trường; ở cơ quan đến công tác đã tạo điều kiện bố trí phòng nghỉ thì không được thanh toán tiền thuê phòng nghỉ.

4. Những trường hợp không được thanh toán công tác phí:

- Thời gian điều trị, điều dưỡng tại bệnh viện, bệnh xá, nhà điều dưỡng, dưỡng sức.

- Những ngày học ở trường, lớp đào tạo trung dài hạn.

- Những ngày được giao nhiệm vụ công tác theo quyết định biệt phái tại một địa phương hoặc cơ quan khác.

- Những ngày cán bộ, nhân viên đi giảng dạy tại lớp ngoài Trường theo hợp đồng giảng dạy không nằm trong kế hoạch chung của nhà trường hoặc làm dịch vụ riêng của đơn vị.

- Trường hợp đặc biệt được nhà Trường cử đi học tập, tập huấn ngắn hạn thanh toán theo qui định của Nhà nước và quyết định của Hiệu trưởng.

5. Chứng từ thanh toán công tác phí:

- Quyết định của Hiệu trưởng cử đi công tác (nếu có).

- Giấy đi đường có ký duyệt của Hiệu trưởng nhà trường và xác nhận của cơ quan nơi đến công tác.

- Giấy triệu tập, thư mời (nếu có), giấy đề nghị có phê duyệt của Hiệu trưởng.

- Các loại chứng từ hợp lệ khác: vé máy bay, vé tàu, xe hợp lệ, vé cầu phà và cước hành lý (nếu có).

- Hóa đơn thuê chỗ ở nơi đến công tác.

III. Tổ chức thực hiện

- Các đơn vị phân công, bố trí lao động hợ lý theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị được qui định để cán bộ, nhân viên hạn chế phải đi, lại. Khi yêu cầu cử cán bộ, nhân viên đi công tác, đồng chí trưởng đơn vị phải ký vào sổ công tác của đơn vị mình và phải chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu về sự phân công, hiệp y với phòng Tổ chức cán bộ, phòng Hành chính quản trị để làm thủ tục giấy tở trình Ban giám hiệu phê duyệt để cán bộ viên chức đi công tác và làm thủ tục thanh toán.

- Chế độ công tác phí được thanh toán cho một người một lần trong tháng.