Nhóm I:

Tiêu chuẩn 1: Sứ mạng và mục tiêu của trường đại học.

Tiêu chuẩn 10: Tài chính và quản lý tài chính

 

Stt

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ

Chịu trách nhiệm tiêu chí

  1. 1.

Phạm Ngọc Anh

Hiệu trưởng

Nhóm trưởng

 

  1. 2.

Đặng Minh Hải

Trưởng phòng Tài chính Kế toán

Uỷ viên

10.1, 10.2, 10.3

  1. 3.

Trần Đức Hiển

Trưởng phòng Hành Chính Quản trị

Uỷ viên

1.1

  1. 4.

Đặng Văn Phiếu

Trưởng phòng TT-KT và ĐBCL

Uỷ viên

1.2

  1. 5.

Dương Thế Việt

Phó phòng ĐBCL TT-KT và ĐBCL

Uỷ viên – Thư ký