Nhóm III:

Tiêu chuẩn 2: Tổ chức quản lý.

Tiêu chuẩn 5: Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên

Tiêu chuẩn 6: Người học

Stt

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ

Chịu trách nhiệm tiêu chí

 1. 1.

Phan Thị Cảnh

Phó Hiệu trưởng

Nhóm trưởng

2.1, 2.3

 1. 2.

Đặng Minh Hải

Trưởng phòng Tài chính Kế toán

Uỷ viên

2.4

 1. 3.

Lưu Khánh Cường

Giám đốc TT HTQT & BDCB

Uỷ viên

5.3, 5.8

 1. 4.

Trần Đức Hiển

Trưởng phòng HCQT

Uỷ viên

2.6

 1. 5.

Phạm Văn Học

Phó phòng HCQT

Uỷ viên

2.7

 1. 6.

Đoàn Văn Đại

Bí thư Đoàn trường

Uỷ viên

6.4

 1. 7.

Nguyễn Ngọc Khương

Phó phòng TCCB-HSSV

Uỷ viên

2.2, 6.3

 1. 8.

Phạm Minh Hoa

Phó trưởng phòng TCCB-HSSV

Uỷ viên

5.1, 5.7

 1. 9.

Đỗ Văn Chương

Giám đốc TT CNSH – VSATTP

Uỷ viên

5.4

 1. 10.

Phạm Văn Thịnh

Trưởng phòng TCCB-HSSV

Uỷ viên

5.2

 1. 11.

Võ Thị Dương

Trưởng BM Mác–Lê Nin

Uỷ viên

6.6

 1. 12.

Ngô Thị Ngọc

Trưởng bộ môn Giáo dục TC - QP

Uỷ viên

6.5

 1. 13.

Lê Ngọc Hạnh

Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ

Uỷ viên

5.6

 1. 14.

Trần Ngọc Ban

T.phó tổ QL HSSV – Phòng TCCB HSSV

Uỷ viên

6.2, 6.7

 1. 15.

Dương Thế Việt

Phó phòng TT-KT và ĐBCL

Uỷ viên

2.5

 1. 16.

Trần Văn Toàn

CV phòng TCCB HSSV

Uỷ viên

5.5

 1. 17.

Nguyễn Thị Hồng Sâm

CV phòng Đào tạo

Uỷ viên

6.1

 1. 18.  

Lê Mạnh Thắng

CV phòng TCCB HSSV

Uỷ viên – Thư ký

6.8, 6.9