Nhóm IV:

Tiêu chuẩn 9: Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác.

 

Stt

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ

Chịu trách nhiệm tiêu chí

  1. 1.

Trần Đức Cân

Phó Hiệu trưởng

Nhóm trưởng

 

  1. 2.

Trần Đức Hiển

Trưởng phòng HCQT

Uỷ viên

9.4, 9.5, 9,6, 9.7 9.8

  1. 3.

Lại Thị Hòa

Phó trưởng phòng Đào tạo

Uỷ viên

9.2, 9.3

  1. 4.

Phạm Văn Học

Phó trưởng phòng HCQT

Uỷ viên

9.9

  1. 5.

Nguyễn Thị Hà

CV phòng Đào tạo

Uỷ viên

9.1

  1. 6.

Nguyễn Thị Thu Hằng

CV phòng HCQT

Uỷ viên

Trợ giúp thu thập số liệu, minh chứng cho nhóm công tác

  1. 7.

Phạm Hữu Mỹ Dục

CV phòng TT-KT và ĐBCL

Uỷ viên – Thư ký