Thời gian thực hiện tự đánh giá khoảng 6 tháng cụ thể như sau:

Thời gian

Các hoạt động

       Tuần 1 – 2

Từ   10/01 đến 21/01/2011

 • Họp Lãnh đạo nhà trường để thảo luận mục đích, phạm vi, thời gian biểu và xác định các thành viên Hội đồng tự đánh giá;
 • Ra quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá;
 • Họp Hội đồng tự đánh giá để:

- Công bố quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá;

- Thảo luận và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng;

- Phân công dự thảo kế hoạch tự đánh giá;

     - Dự kiến nhóm công tác chuyên trách để giúp các thành viên Hội đồng thực hiện trách nhiệm được giao.

 • Tiến hành dự thảo kế hoạch tự đánh giá.

       Tuần 3 – 4

Từ 24/01 đến 04/02/2011

  

 • Phổ biến chủ trương triển khai tự đánh giá đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học (thông qua các khoa, phòng, trung tâm…);
 • Tổ chức Hội thảo về chuyên môn, nghiệp vụ triển khai tự đánh giá cho các thành viên của Hội đồng tự đánh giá, các cán bộ chủ chốt của nhà trường, khoa, phòng, trung tâm… ;
 • Hoàn thành bản dự thảo kế hoạch tự đánh giá.

        Tuần 5

Từ 07/02 đến 12/02/2011

Công bố kế hoạch tự đánh giá đã được phê duyệt, thông báo phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Hội đồng và các nhóm công tác chuyên trách giúp việc cho Hội đồng.

     Tuần 6 – 12

Từ 14/02 đến 25/3/2011

 • Chuẩn bị đề cương báo cáo tự đánh giá;
 • Thu thập thông tin và minh chứng;
 • Mã hoá các thông tin và minh chứng thu được;
 • Mô tả thông tin và minh chứng thu được;
 • Phân tích, lý giải các kết quả đạt được;

       Tuần 13

Từ 28/3 đến 01/4/2011

 • Họp Hội đồng tự đánh giá để:
 1. oXác định các vấn đề phát sinh từ các thông tin và minh chứng thu được;
 2. oXác định nhu cầu thu thập thông tin bổ sung;
 3. oĐiều chỉnh đề cương báo cáo tự đánh giá và xây dựng đề cương chi tiết.

       Tuần 14

Từ 04/4 đến 08/4/2011

 • Thu thập, xử lý thông tin bổ sung (nếu cần thiết)
 • Họp Hội đồng tự đánh giá để thông qua đề cương chi tiết báo cáo tự đánh giá

   Tuần 15 –17

Từ 11/4 đến 29/4/2011

 • Thu thập thông tin bổ sung (nếu cần thiết);
 • Các cuộc họp bổ sung (nếu cần thiết);
 • Dự thảo báo cáo tự đánh giá;
 • Kiểm tra lại các thông tin và minh chứng được sử dụng trong báo cáo tự đánh giá.

Tuần 18 – 19

Từ 02/5 đến 13/5/2011

 • Hội đồng tự đánh giá họp với các khoa, bộ môn, phòng, trung tâm… để thảo luận về báo cáo tự đánh giá, xin ý kiến góp ý.

Tuần 20 – 21

Từ 16/5 đến 27/5/2011

 • Họp Hội đồng tự đánh giá để thông qua bản báo cáo tự đánh giá đã sửa chữa;
 • Công bố báo cáo tự đánh giá trong nội bộ nhà trường và thu thập các ý kiến đóng góp.

Tuần 22

Từ 30/5 đến 03/6/2011

Xử lý các ý kiến đóng góp và hoàn thiện bản báo cáo tự đánh giá

Tuần 23

Từ 06/6 đến 10/6/2011

Công bố bản báo cáo tự đánh giá đã hoàn thiện (trong nội bộ nhà trường)

Tuần 24

Từ 13/6 đến 12/6/2011

 • Tập hợp các ý kiến đóng góp cho quy trình tự đánh giá, các biểu mẫu và các phần khác của tài liệu hướng dẫn;
 • Nộp bản báo cáo tự đánh giá.

                                                                                HIỆU TRƯỞNG