CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN GIA FULBRIGHT 
 
GIỚI THIỆU CHUNG 
 
Chương trình Chuyên gia Fulbright (Fulbright Specialist Program - FSP) là chương trình ngắn hạn tuyển 
chọn và đưa chuyên gia Hoa Kỳ đến làm việc tại trường đại học, viện nghiên cứu,  cơ quan Bộ, ngành của 
Việt Nam theo yêu cầu cụ thể của đơn vị tiếp nhận. Các chuyên gia đến làm việc tại đơn vị tiếp nhận trong 
thời gian từ hai (2) đến sáu (6) tuần, tính từ ngày chuyên gia đến và rời đơn vị tiếp nhận tính cả ngày cuối tuần. 
 
Các đơn vị mong muốn mời chuyên gia Fulbright đến làm việc gửi yêu cầu đến Chương trình Fulbright tại 
Việt Nam ít nhất là 3 tháng trước ngày bắt đầu dự kiến của chương trình. Hàng năm, có 10 dự án được phê 
duyệt. 
 
MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH 
 
Mục tiêu của Chương trình Chuyên gia Fulbright bao gồm: 
  Khuyến khích và tăng số lượng các học giả và giáo sư hàng đầu Hoa Kỳ tham gia vào các hoạt động 
trao đổi học thuật giữa hai quốc gia.  
  Khuyến khích các hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác ngoài phạm vi hoạt động giảng dạy và 
nghiên cứu truyền thống của Chương trình Fulbright.  
  Tăng cường mối liên hệ giữa đơn vị, tổ chức học thuật và giáo dục của Hoà Kỳ và Việt Nam 
 
CHUYÊN GIA FULBRIGHT THAM GIA NHỮNG HOẠT ĐỘNG GÌ? 
 
Chương trình Chuyên gia Fulbright được hình thành với mục đích mang đến cho học giả và giáo sư Hoa Kỳ 
cơ hội cộng tác với các tổ chức học thuật và giáo dục của Việt Nam trong việc phát triển chương trình, lập 
kế hoạch và tổ chức nhiều hoạt động phong phú khác. Ví dụ, chuyên gia Fulbright có thể tham gia các hoạt 
động như sau: 
Tiến hành các bản khảo sát và đánh giá nhu cầu, nghiên cứu chương trình ở các đơn vị, tổ chức học 
thuật và giáo dục tại Việt Nam 
Tham gia và các chương trình học thuật và hội thảo chuyên ngành liên kết với các hoạt động khác đã 
được lên kế hoạch  
Tư vấn các nhà quản lý và các cán bộ đào tạo của Việt Nam trong việc phát triển và nâng cao năng 
lực cán bộ 
Thực hiện các bài giảng cấp đào tạo đại học và sau đại học 
Tham gia hoặc chủ trì các buổi hội thảo chuyên đề hoặc tập huấn tại các đơn vị tiếp nhận tại Việt 
Nam 
Xây dựng và đánh giá chương trình học thuật hoặc các tài liệu giáo dục tại các đơn vị tiếp nhận tại 
Việt Nam 
Tổ chức các chương trình đào tạo giáo viên  
 
 
 
FULBRIGHT PROGRAM IN VIETNAM 
U.S. EMBASSY, HANOI 
  
NHỮNG LĨNH VỰC ĐƯỢC LỰA CHỌN 
 
Chương trình Chuyên gia Fulbright bao gồm những lĩnh vực được lựa chọn dưới đây. Mỗi lĩnh vực sẽ có 
những chuyên môn cụ thể. Chi tiết những lĩnh vực được lựa chọn được cung cấp trong “Danh mục những 
lĩnh vực được lựa chọn” trong tài liệu kèm theo. 
 
Nông nghiệp 
Nghiên cứu Hoa Kỳ 
Nhân loại học 
Ngôn ngữ ứng dụng/ Giảng dạy tiếng Anh 
Khảo cổ học 
Giảng dạy Sinh học  
Thông tin và Báo chí 
Quản trị kinh doanh 
Giảng dạy Hóa học 
Khoa học máy tính & Công nghệ thông tin 
Kinh tế học 
Giảng dạy Kỹ thuật 
Giáo dục 
Khoa học Thư viện 
 
Khoa học Môi trường 
Luật 
Giảng dạy Toán 
Nghiên cứu về hoà bình và giải quyết xung đột  
Giảng dạy Vật lý 
Khoa học chính trị 
Quản lý công 
Sức khoẻ cộng đồng/ toàn cầu 
Công tác xã hội 
Xã hội học 
Quy hoạch đô thị 
Xã hội học
 
LOẠI HÌNH ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN CHUYÊN GIA FULBRIGHT 
 
Trường đại học, cao đẳng  (có chức năng cấp bằng) 
Trường cao đẳng/ trung cấp cộng đồng - cấp bằng liên kết sau hai năm học chính quy 
Trường đại học - cấp bằng cử nhân sau bốn năm học chính quy 
Trường đại học/ cao đẳng xã hội và nhân văn  
Trường đại học mở các chương trình đào tạo và cấp bằng đại học và sau đại học cho các lĩnh vực 
nghiên cứu.  
Cơ quan nhà nước 
Cơ quan lập pháp - Quốc hội 
Cơ quan quản lý   - Các bộ, sở, phòng ban, viện, hội đồng, uỷ ban và các cơ quan quản lý khác 
Cơ quan tư pháp – Toà án 
Cơ quan văn hoá  
Thư viện độc lập, bảo tàng, nhà hát 
Cơ quan y tế 
Bệnh viện và viện trực thuộc các trường đại học y 
Trung tâm/ viện nghiên cứu 
Viện nghiên cứu thuộc chính phủ hoặc phi chính phủ (có định hướng chính sách) 
 
 HỖ TRỢ CỦA ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN ĐỐI VỚI CHUYÊN GIA 
 
Tiến hành các thủ tục và lo chi phí visa nhập cảnh cho chuyên gia theo thời gian đề xuất 
Sắp xếp và lo chi phí về ăn, ở cho chuyên gia trong thời gian làm việc tại đơn vị tiếp nhận 
Sắp xếp và lo chi phí đi lại tại địa phương cho chuyên gia trong thời gian làm việc tại đơn vị tiếp 
nhận 
Sắp xếp và lo chi phí đón và đưa sân bay cho chuyên gia 
Sắp xếp và lo chi phí tổ chức hội thảo, tập huấn nếu có 
Gửi báo cáo đánh giá dự án cho Chương trình Fulbright sau khi dự án kết thúc theo yêu cầu 
Các cơ quan, đơn vị mong muốn mời chuyên gia Fulbright về làm việc phải điền đầy đủ các thông tin theo 
mẫu yêu cầu (Project Request Form) và gửi đến Chương trình Fulbright tại Việt Nam bằng thư điện tử ít 
nhất là 3 tháng trước ngày bắt đầu dự án. Các đơn vị yêu cầu chuyên gia trong lĩnh vực đã nêu (Eliglible 
Discipline). Một bộ hồ sơ yêu cầu hoàn chỉnh bao gồm: 
Mẫu yêu cầu (Project Request Form) bằng tiếng Anh do Chương trình Fulbright cung cấp 
Kế hoạch làm việc dự kiến cho chuyên gia (Tentative working schedule) bằng tiếng Anh 
 
THÔNG TIN LIÊN HỆ: 
Cô Vũ Thị Dịu 
Trợ lý Chương trình, Chương trình Fulbright tại Việt Nam 
Phòng Văn hóa Thông tin, Đại sứ quán Mỹ, Hà Nội 
Tòa nhà Vườn Hồng, 170 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 
ĐT: +84-4-3850-5100 (Số máy lẻ: 6033) 
Fax: +84-4-3850-5120 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

xem chi tiết