Căn cứ công văn số 553/ĐTVNN ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Cục đào tạo với nước ngoài về việc chỉ tiêu đề cử sinh viên dự tuyển học bổng Hiệp định đi học đại học tại Liên bang Nga năm 2012;

Căn cứ nguyện vọng và nhu cầu của các em sinh viên;

Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp đã tuyển chọn và giới thiệu 02 sinh viên dự tuyển đi học tại Liên bang Nga năm 2012.

tb143