Căn cứ Quyết định số 989/QĐ-BCT ngày 08/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 08 năm 2007 của Chính phủ quy định việc xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

Căn cứ Hiệp định giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục và Khoa học Liên Bang Nga về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục ký ngày 24/6/2005;

tb613