Quyết định về việc ban hành Quy chế xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, viên chức nhà trường. Để đảm bảo quyền lợi và động viên, khuyến khích cán bộ, viên chức phát huy khả năng, nâng cao hiệu quả công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn. Hiệu trưởng trường Đại Học Kinh Tế - Kỹ Thuật Công Nghiệp ban hành Quy định về việc xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, viên chức như sau.

tb373 1

 

tb373 2