Thực hiện hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 159/BKHCN-KHTC, ngày 18 tháng 01 năm 2013 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2014, Bộ Công Thương hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2014.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

Tệp đính kèm:

Biểu mẫu hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2014 theo công văn số 1450/BCT- KHCN (Xem chi tiết và download)

cv1450