Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo – Ban chấp hành Trung ương tại Công văn số 2630-CV/BTGTW, ngày 29 tháng 6 năm 2012 về việc đề xuất nhu cầu đặt hàng nghiên cứu khoa học phục vụ hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, Bộ Công Thương gửi văn bản nói trên đến các đơn vị để nghiên cứu và đăng ký nhiệm vụ khoa học. (mẫu đề xuất nhiệm vụ tại phòng Quản lý khoa học).

tbqlkh