Phòng Quản lý khoa học kính gửi các đơn vị các mẫu đăng ký đề tài các cấp. Nội dung chi tiết xem file đính kèm.

1. Mẫu đăng ký đề tài cấp Nhà nước (Xem chi tiết và download)
2. Mẫu đăng ký đề tài cấp Bộ (Xem chi tiết và download)
3. Mẫu đăng ký đề tài cấp cơ sở (Xem chi tiết và download)