Thực hiện kế hoạch số 641/KH-TTr/ĐHKTKTCN ngày 21 tháng 11 năm 2014 về công tác thanh tra năm học 2014-2015. Ngày 31 tháng 5 năm 2015 Nhà trường ban hành kế hoạch số 275/KHTTr/ĐHKTKTCN về Thanh tra thi kết thúc học phần, học kỳ III năm học 2014-2015. Nhà trường đề nghị các đơn vị, cá nhân thuộc trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra nghiêm túc nhằm đảm bảo kỳ thi kết thúc học phần khách quan, công bằng, đúng quy chế.