1. Quy định liên hệ với phòng đào tạo

2. Quy định bổ sung điều kiện tốt nghiệp

3. Quy định đánh giá điểm học phần

4. Quy chế đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ

5. Danh mục ngành đào tạo Đại học, cao đẳng

6. Quy định sinh viên Đại học được làm đồ án, luận văn tốt nghiệp

7. Quy định 450 - Miễn giảm học các học phần ngoại ngữ

8. Quy định đối với giảng viên, giáo viên giảng dạy

9. Quy định về viết bài giảng

10. Quy định về tổ chức hoạt động website

11. Quy định làm luận văn tốt nghiệp

12. Quy định tổ chức thi hết học phần

13. Quy chế tổ chức hoạt động thư viện

14. Quy định tổ chức hoạt động của hệ thống mạng

15.Quy định sử dụng email

16.Chuẩn đầu ra