THÔNG TƯ Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh  đối với các cơ sở giáo dục đại học _____________________   Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học; Căn cứ Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật giáo dục nghề nghiệp; Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định: Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học. Điều 2.  Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày  01   tháng  02   năm 2016. Các quy định đối với các đại học, học viện, trường đại học, viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo tiến sĩ tại Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp và Thông tư số 20/2012/TT-BGDĐT ngày 12/6/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực. Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học; Viện trưởng các viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.   * Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./. Số tư liệu: 32/2015/TT-BGDĐT Ngày ban hành: 16-12-2015 Tệp đính kèm:  32_2015_TT_BGDDT.rar Nguồn tin: Bộ Giáo dục và Đào tạo Xem bài viết gốc tại đây: http://moet.gov.vn/?page=1.19&view=1098
- Căn cứ Quyết định số 7586/QĐ-BCT ngày 25 tháng 08 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp;  - Căn cứ Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;   - Căn cứ Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 02 tháng 07 năm 2012;    Tệp đính kèm: Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Xem chi tiết)
(Dân trí) - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc vừa yêu cầu các sở, ban, ngành và quận huyện chấm dứt việc sử dụng các hòm thư điện tử công cộng (Yahoo, Gmail…), các hòm thư điện tử không đúng quy định, trong trao đổi công việc. Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng về tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, theo Văn Phòng UBND thành phố Hà Nội, vẫn còn một số đơn vị chưa nghiêm túc triển khai gửi, nhận văn bản điện tử trong thành phố. Đặc biệt việc khai thác, sử dụng hòm thư điện tử @hanoi.gov.vn cũng chưa nghiêm túc. Các cơ quan của Hà Nội được yêu cầu chấm dứt sử dụng hòm thư công cộng khi trao đổi công việc (Ảnh minh họa) Do vậy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc tiếp tục yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện thị xã thực hiện nghiêm việc sử dụng hộp thư điện tử .gov.vn để trao đổi văn bản tài liệu. Bên cạnh đó, bà Ngọc yêu cầu các đơn vị trực thuộc UBND thành phố chấm dứt việc sử dụng các hòm thư điện tử công cộng (Yahoo, Gmail…), các hòm thư điện tử không đúng quy định. Đối với văn bản phát hành của các cơ quan vi phạm quy định về việc sử dụng hòm thư điện tử trong giao dịch hành chính điện tử, bà Ngọc yêu cầu các cơ quan nhận văn bản không tiếp nhận xử lý. Ngoài ra, bà Ngọc còn giao Văn phòng UBND thành phố tiếp tục theo dõi kết quả triển khai ứng dụng văn bản điện tử trong thành phố, định kỳ hàng quý báo cáo Ủy ban. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng Ủy ban cập nhật kết quả thực hiện của các cơ quan làm cơ sở đánh giá kết quả thi đua năm 2014. Trước đó, UBND thành phố Hà Nội nhận được công văn của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sử dụng hộp thư điện tử .gov.vn để trao đổi công việc.
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP - Căn cứ Quyết định số 989/QĐ-BCT ngày 08/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp; - Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ; - Căn cứ Quyết định số 681/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ áp dụng cho Nhà trường; - Theo đề nghị của các Ông (Bà) Trưởng các Phòng, Khoa. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Ban hành Quy định tạm thời về việc học cùng lúc hai chương trình đối với các lớp đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ. Quy định này bổ sung những quy định riêng cho việc tổ chức học cùng lúc hai chương trình, còn các quy định khác được thực hiện theo quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 681/QĐ-ĐHKTKTCN, ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp. Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và là cơ sở để xét việc đăng ký, tổ chức đào tạo, công nhận và cấp bằng tốt nghiệp chosinh viên các lớp đại học chính quy. Điều 3: Các Ông (Bà) Trưởng các đơn vị có liên quan, giảng viên và sinh viên trong toàn trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.   Nơi nhận: - Như điều 3; - Lưu VP-ĐT. HIỆU TRƯỞNG (đã ký)     PGS.TS Phạm Hữu Đức Dục Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm. Tệp đính kèm: Số 335/QĐ-ĐHKTKTCN (Xem chi tiết và download)
Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp Căn cứ Quyết định số 989/QĐ-BCT ngày 08/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp;
1. Quy định liên hệ với phòng đào tạo 2. Quy định bổ sung điều kiện tốt nghiệp 3. Quy định đánh giá điểm học phần 4. Quy chế đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ 5. Danh mục ngành đào tạo Đại học, cao đẳng 6. Quy định sinh viên Đại học được làm đồ án, luận văn tốt nghiệp 7. Quy định 450 - Miễn giảm học các học phần ngoại ngữ 8. Quy định đối với giảng viên, giáo viên giảng dạy 9. Quy định về viết bài giảng 10. Quy định về tổ chức hoạt động website 11. Quy định làm luận văn tốt nghiệp 12. Quy định tổ chức thi hết học phần 13. Quy chế tổ chức hoạt động thư viện 14. Quy định tổ chức hoạt động của hệ thống mạng 15.Quy định sử dụng email 16.Chuẩn đầu ra