Để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo theo chủ trương đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp trong các năm 2015, 2016 như sau:  
     Thực hiện kế hoạch số 641/KH-TTr/ĐHKTKTCN ngày 21 tháng 11 năm 2014 về công tác thanh tra năm học 2014-2015. Ngày 31 tháng 5 năm 2015 Nhà trường ban hành kế hoạch số 275/KHTTr/ĐHKTKTCN về Thanh tra thi kết thúc học phần, học kỳ III năm học 2014-2015. Nhà trường đề nghị các đơn vị, cá nhân thuộc trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra nghiêm túc nhằm đảm bảo kỳ thi kết thúc học phần khách quan, công bằng, đúng quy chế.
 Ngày 01 tháng 8 năm 2013 Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố các trường đại học, cao đẳng và TCCN đã hoàn báo cáo tự đánh theo địa chỉ website: http://www.moet.gov.vn/?page=1.19&view=4967.         Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp là một trong 48 trường đại học trong năm 2012 được Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng – Bộ Giáo dục Đào tạo giới thiệu chuyên gia tư vấn ngoài về làm việc để “Thẩm định và tư vấn hoàn thiện báo cáo tự đánh giá ” và đã gửi báo cáo về Cục. Nội dung công tác tự đánh giá nhằm:        (i): Làm rõ thực trạng quy mô, chất lượng và hiệu quả theo quyết định 65/2007/QĐ-BGDĐT để xem xét mức độ đạt được từ Cơ chế quản lý; tài chính; chương trình và các hoạt động đào tạo; đội ngũ giảng viên; công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo; và các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu...         (ii): Xác định rõ tầm nhìn, các điểm mạnh, điểm yếu, thời cơ, thách thức và đề xuất ra các chiến lược, kế hoạch, biện pháp nhằm từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và các dịch vụ được liên tục phát triển. Kiến nghị với các cơ quan quản lý cung cấp các biện pháp hỗ trợ cho Nhà trường không ngừng mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động theo hướng ngày một cao hơn.          Tệp đính kèm: TDG_4.pdf (Xem chi tiết và download)
Căn cứ kế hoạch số 461/KH-ĐHKTKTCN ngày 26 tháng 8 năm 2013 về việc triển khai công tác đảm bảo chất lượng năm học 2013 – 2014; Theo đề nghị của phòng ĐBCL, nhà trường phê duyệt kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của Sinh viên về hoạt động của giảng viên với các nội dung như sau: I. Mục đích: - Đánh giá hoạt động của giảng viên về học phần tham gia giảng dạy, trên cơ sở đó đề ra những giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo. - Giúp giảng viên nắm bắt được nhu cầu học tập của Sinh viên, từ đó lựa phương pháp giảng dạy phù hợp, hiện thực hóa mục tiêu của ngành đào tạo. - Ý kiến phản hồi của của Sinh viên là một trong các căn cứ để  Nhà trường rút kinh nghiệm trong phương thức quản lý và tổ chức hoạt động đào tạo, từ đó có biện pháp cải tiến cho các khóa học tiếp theo,  phù hợp với nhu cầu của người học và của nhà sử dụng lao động. II. Nội dung và kế hoạch thực hiện: - Nội dung lấy ý kiến phản hồi theo phụ lục 1 - Đối tượng: + Toàn bộ Sinh viên các lớp đại học và cao đẳng. + Toàn bộ các học phần lý thuyết và thực hành trong năm học 2013 – 2014. - Tổ chức thực hiện + Phương thức lấy ý kiến phản hồi: Được thực hiện theo hướng dẫn tại phụ lục 2 + Phòng ĐBCL phối hợp với Tổ quản trị mạng kết xuất thông tin, tổng hợp kết quả và gửi về Ban Giám hiệu, các đơn vị có liên quan sau mỗi học kỳ. Căn cứ vào kế hoạch này, Nhà trường yêu cầu các đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra./.                                                                                            HIỆU TRƯỞNG                                                                                (Đã ký)                PGS.TS Phạm Hữu Đức Dục