Nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ quan trọng của trường đại học, muốn nâng cao chất lượng đào tạo thì phải nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên và sinh viên. Thực hiện Quyết định số 183/QĐ - ĐHKTKTCN, ngày 11 tháng 05 năm 2017, Hội đồng khoa học cấp cơ sở đã tiến hành nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu giải pháp mới tăng hiệu quả kiểm soát lỗi của mã Hamming dựa trên các mã đối ngẫu ” của Thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Nhung - Khoa Điện Tử.     Chủ nhiệm đề tài Thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Nhung trình bày báo cáo tổng kết, ý kiến của các Ủy viên phản biện, tiến hành thảo luận và đưa ra một số kết luận như sau:     Đề tài “Nghiên cứu giải pháp mới tăng hiệu quả kiểm soát lỗi cuuả mã Hamming dựa trên các mã đối ngẫu” gồm ba chương nội dung đáp ứng những yêu cầu về hình thức, bố cục, tài liệu tham khảo theo đúng các quy định của Nhà trường. Đề tài cũng đã có bài báo đăng trên Tạp chí chuyên ngành.    Đề tài trình bày các nội dung:     - Đề cập những lý thuyết cơ bản nhất về mã Hamming.     - Phân tích các kỹ thuật giải mã mã khối và đề xuất thuật toán giải mã cải tiến áp dụng cho mã Hamming.     - Đánh giá hiệu quả của các thuật toán giải mã bằng phương pháp mô phỏng.      Hội đồng đánh giá đề tài có tính mới, hàm lượng khoa học cao,  lập luận xác đáng và kết luận đáng tin cậy, đảm bảo yêu cầu của một đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.      Hội đồng đánh giá đề tài đạt kết quả khá, buổi nghiệm thu đã thành công tốt đẹp.     Một số hình ảnh về buổi nghiệm thu:  
         Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường với phương châm hành động năm học “Quyết tâm Quản lý, Giảng dạy, Học tập với phương pháp mới để đạt chất lượng mới”. Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng đã nghiêm túc triển khai các nội dung công tác theo chức năng, nhiệm vụ của phòng; họp và phân công cán bộ của phòng trực tại các cơ sở đào tạo 353 Trần Hưng Đạo - Nam Định, 456 Minh Khai - Hà Nội, đặc biệt là cơ sở đào tạo mới Lĩnh Nam - Hoàng Mai - Hà Nội.           Ngay từ những ngày đầu của năm học mới giảng viên, giáo viên của Nhà trường đã chấp hành tốt quy chế và thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của giảng viên, giáo viên, sinh viên toàn trường đã đến học tập rất đông đủ và chấp hành nghiêm túc mọi nội quy, quy định của Nhà trường. Đây là những dấu hiệu thể hiện một năm học mới với nhiều thành công mới, chất lượng mới của Nhà trường.  
       Năm học 2014-2015 phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng đã bám sát nội dung, nhiệm vụ năm học của nhà trường,  triển khai và  thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch nội dung công tác Thanh tra và Đảm bảo chất lượng giáo dục trong nhà trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác Thanh tra từng bước đi vào nề nếp; Công tác tự đánh giá được thực hiện trong năm học là kênh thông tin quan trọng giúp Nhà trường có các giải pháp trong quá trình tổ chức đào tạo và phục vụ công tác quản lý góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trong nhà trường.       Đ/c Trưởng phòng đã đánh giá kết quả công việc của đơn vị đã đạt được trong năm học 2014-2015 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ công tác của phòng năm học mới .      Bên cạnh những khó khăn như phòng mới được kiện toàn, còn thiếu hụt cán bộ chuyên trách về các mảng công tác; tuổi đời trẻ hạn chế về kinh nghiệm, chuyên môn nghiệp vụ, song với tinh thần đoàn kết, nhiệt tình, ý thức trách nhiệm, phấn đấu học hỏi  không ngại khó khăn vất vả, va chạm tập thể phòng đã hoàn thành thực hiện tốt các công việc được giao.       Kết quả đạt được về công tác Thanh tra:      Năm học 2014-2015 là năm học đầu tiên Phòng Thanh tra - ĐBCL triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Thanh tra mới được nhà trường giao sau khi kiện toàn tổ chức phòng (tháng 5/2014), song đã  đạt được nhiều kết quả: - Tham mưu nhà trường xây chương trình, kế hoạch thanh tra năm học 2014-2015, thanh tra thi kết thúc học phần học kỳ I, II, III của năm học. - Tham gia tập huấn đầu năm học, khóa học cho các lớp sinh viên. - Tổ chức thanh tra thực hiện quy chế giảng dạy của giảng viên, giáo viên và nền nếp học tập của sinh viên tại các giảng đường lý thuyết, phòng thực hành, xưởng thực tập.  - Tổ chức, phân công cán bộ, chuyên viên thực hiện thanh tra tổ chức thi kết thúc học phần kỳ I, II, III.  - Thực hiện đầy đủ chế độ định kỳ báo cáo kết quả thực hiện công tác thanh tra với Bộ GD và ĐT; nhà trường và lưu trữ tài liệu sau thanh tra.     Làm tốt việc thanh tra, kiểm tra  nề nếp giảng dạy, học tập; thanh tra các kỳ thi, đảm bảo nề nếp, kỷ cương trong quá trình tổ chức đào tạo; đánh giá đúng, thực chất và công bằng kết quả học tập của sinh viên góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trong nhà trường.        Kết quả đạt được về công tác ĐBCL:        Xây dựng hệ thống văn bản trình Hiệu trưởng phê duyệt:  kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2014-2015.       Tăng cường các hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra về công tác giảng dạy; thực hiện nội quy lên lớp của giảng viên và sinh viên; việc tổ chức thi, chấm thi học phần.      - Xây dựng kế hoạch đánh giá chất lượng của sinh viên và tổ chức thực hiện kế hoạch lấy ý kiến người học về chất lượng quá trình đào tạo, hoạt động giảng dạy của giảng viên mỗi học kỳ và khi SV ra trường        Thực hiện công tác tự đánh giá, báo cáo định kỳ với Bộ GD và ĐT về công tác ĐBCL năm học; đồng thời lưu trữ đầy đủ báo cáo của nhà trường.      Thực hiện cung cấp thông tin thường xuyên trên website các văn bản, nội dung, quy định về công tác ĐBCL giáo dục.      Qua việc lấy ý kiến đánh giá của sinh viên  về chương trình đào tạo và giảng viên, đã giúp lãnh đạo nhà trường trong việc nghiên cứu các giải pháp  điều chỉnh hoạt động đào tạo, quản lý  phù hợp đáp ứng nhu cầu người học và  yêu cầu của xã hội.     Bên cạnh kết quả đạt được phòng cũng nghiêm túc nhìn nhận những mặt còn hạn chế:      Việc thanh tra, kiểm tra chưa được thường xuyên, liên tục; các vi phạm còn chưa phát hiện kịp thời.        Chưa xây dựng văn bản hướng dẫn cụ thể công tác tự đánh giá trong nhà trường . Việc cải tiến nâng cao chất  lượng sau khi tự đánh giá còn chậm do một số yếu tố, điều kiện về cơ sở vật chất; số lượng và trình độ đội ngũ cần có thời gian để thực hiện       Để khắc phục những hạn chế, tồn tại trên, trong năm học mới phòng xác định cần chú trọng hơn nữa việc hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ của phòng để thực hiện công tác đạt hiệu quả cao hơn. Phối hợp chặt chẽ các phòng chức năng có liên quan: phòng Đào tạo, Công tác HSSV và Trung tâm Khảo thí, phòng TCCB... trong việc tuyên truyền, phổ biến cho sinh viên và giảng viên trong việc chấp hành thực hiện quy chế Đào tạo, quy chế thi kết thúc học phần. Đồng thời chủ động tích cực tham mưu với nhà trường ban hành văn bản hướng dẫn quy trình thực hiện công tác thanh tra và Đảm bảo chất lượng trong nhà trường. Về bình bầu thi đua năm học 2014-2015: Đề nghị Hội đồng nhà trường xét công nhận danh hiệu năm học 2014-2015 - Tập thể lao động tiên tiến. - 06/7 đ/c lao động tiên tiến - 01 đ/c danh hiện CSTĐ Đăng ký thi đua năm học 2015-2016: - Tập thể lao động xuất sắc. -100% cán bộ đăng ký thi đua năm học 2015-2016 -100% cán bộ đạt danh hiệu lao động tiến tiến -Phấn đấu 02 đ/c đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở và cấp Bộ.  
Thời gian thực hiện tự đánh giá khoảng 6 tháng cụ thể như sau: Thời gian Các hoạt động        Tuần 1 – 2 Từ   10/01 đến 21/01/2011 Họp Lãnh đạo nhà trường để thảo luận mục đích, phạm vi, thời gian biểu và xác định các thành viên Hội đồng tự đánh giá; Ra quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá; Họp Hội đồng tự đánh giá để: - Công bố quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá; - Thảo luận và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng; - Phân công dự thảo kế hoạch tự đánh giá;      - Dự kiến nhóm công tác chuyên trách để giúp các thành viên Hội đồng thực hiện trách nhiệm được giao. Tiến hành dự thảo kế hoạch tự đánh giá.        Tuần 3 – 4 Từ 24/01 đến 04/02/2011    Phổ biến chủ trương triển khai tự đánh giá đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học (thông qua các khoa, phòng, trung tâm…); Tổ chức Hội thảo về chuyên môn, nghiệp vụ triển khai tự đánh giá cho các thành viên của Hội đồng tự đánh giá, các cán bộ chủ chốt của nhà trường, khoa, phòng, trung tâm… ; Hoàn thành bản dự thảo kế hoạch tự đánh giá.         Tuần 5 Từ 07/02 đến 12/02/2011 Công bố kế hoạch tự đánh giá đã được phê duyệt, thông báo phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Hội đồng và các nhóm công tác chuyên trách giúp việc cho Hội đồng.      Tuần 6 – 12 Từ 14/02 đến 25/3/2011 Chuẩn bị đề cương báo cáo tự đánh giá; Thu thập thông tin và minh chứng; Mã hoá các thông tin và minh chứng thu được; Mô tả thông tin và minh chứng thu được; Phân tích, lý giải các kết quả đạt được;        Tuần 13 Từ 28/3 đến 01/4/2011 Họp Hội đồng tự đánh giá để: oXác định các vấn đề phát sinh từ các thông tin và minh chứng thu được; oXác định nhu cầu thu thập thông tin bổ sung; oĐiều chỉnh đề cương báo cáo tự đánh giá và xây dựng đề cương chi tiết.        Tuần 14 Từ 04/4 đến 08/4/2011 Thu thập, xử lý thông tin bổ sung (nếu cần thiết) Họp Hội đồng tự đánh giá để thông qua đề cương chi tiết báo cáo tự đánh giá    Tuần 15 –17 Từ 11/4 đến 29/4/2011 Thu thập thông tin bổ sung (nếu cần thiết); Các cuộc họp bổ sung (nếu cần thiết); Dự thảo báo cáo tự đánh giá; Kiểm tra lại các thông tin và minh chứng được sử dụng trong báo cáo tự đánh giá. Tuần 18 – 19 Từ 02/5 đến 13/5/2011 Hội đồng tự đánh giá họp với các khoa, bộ môn, phòng, trung tâm… để thảo luận về báo cáo tự đánh giá, xin ý kiến góp ý. Tuần 20 – 21 Từ 16/5 đến 27/5/2011 Họp Hội đồng tự đánh giá để thông qua bản báo cáo tự đánh giá đã sửa chữa; Công bố báo cáo tự đánh giá trong nội bộ nhà trường và thu thập các ý kiến đóng góp. Tuần 22 Từ 30/5 đến 03/6/2011 Xử lý các ý kiến đóng góp và hoàn thiện bản báo cáo tự đánh giá Tuần 23 Từ 06/6 đến 10/6/2011 Công bố bản báo cáo tự đánh giá đã hoàn thiện (trong nội bộ nhà trường) Tuần 24 Từ 13/6 đến 12/6/2011 Tập hợp các ý kiến đóng góp cho quy trình tự đánh giá, các biểu mẫu và các phần khác của tài liệu hướng dẫn; Nộp bản báo cáo tự đánh giá.                                                                                 HIỆU TRƯỞNG
Nhóm IV: Tiêu chuẩn 9: Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác.   Stt Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ Chịu trách nhiệm tiêu chí 1. Trần Đức Cân Phó Hiệu trưởng Nhóm trưởng   2. Trần Đức Hiển Trưởng phòng HCQT Uỷ viên 9.4, 9.5, 9,6, 9.7 9.8 3. Lại Thị Hòa Phó trưởng phòng Đào tạo Uỷ viên 9.2, 9.3 4. Phạm Văn Học Phó trưởng phòng HCQT Uỷ viên 9.9 5. Nguyễn Thị Hà CV phòng Đào tạo Uỷ viên 9.1 6. Nguyễn Thị Thu Hằng CV phòng HCQT Uỷ viên Trợ giúp thu thập số liệu, minh chứng cho nhóm công tác 7. Phạm Hữu Mỹ Dục CV phòng TT-KT và ĐBCL Uỷ viên – Thư ký    
Nhóm III: Tiêu chuẩn 2: Tổ chức quản lý. Tiêu chuẩn 5: Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên Tiêu chuẩn 6: Người học Stt Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ Chịu trách nhiệm tiêu chí 1. Phan Thị Cảnh Phó Hiệu trưởng Nhóm trưởng 2.1, 2.3 2. Đặng Minh Hải Trưởng phòng Tài chính Kế toán Uỷ viên 2.4 3. Lưu Khánh Cường Giám đốc TT HTQT & BDCB Uỷ viên 5.3, 5.8 4. Trần Đức Hiển Trưởng phòng HCQT Uỷ viên 2.6 5. Phạm Văn Học Phó phòng HCQT Uỷ viên 2.7 6. Đoàn Văn Đại Bí thư Đoàn trường Uỷ viên 6.4 7. Nguyễn Ngọc Khương Phó phòng TCCB-HSSV Uỷ viên 2.2, 6.3 8. Phạm Minh Hoa Phó trưởng phòng TCCB-HSSV Uỷ viên 5.1, 5.7 9. Đỗ Văn Chương Giám đốc TT CNSH – VSATTP Uỷ viên 5.4 10. Phạm Văn Thịnh Trưởng phòng TCCB-HSSV Uỷ viên 5.2 11. Võ Thị Dương Trưởng BM Mác–Lê Nin Uỷ viên 6.6 12. Ngô Thị Ngọc Trưởng bộ môn Giáo dục TC - QP Uỷ viên 6.5 13. Lê Ngọc Hạnh Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ Uỷ viên 5.6 14. Trần Ngọc Ban T.phó tổ QL HSSV – Phòng TCCB HSSV Uỷ viên 6.2, 6.7 15. Dương Thế Việt Phó phòng TT-KT và ĐBCL Uỷ viên 2.5 16. Trần Văn Toàn CV phòng TCCB HSSV Uỷ viên 5.5 17. Nguyễn Thị Hồng Sâm CV phòng Đào tạo Uỷ viên 6.1 18.   Lê Mạnh Thắng CV phòng TCCB HSSV Uỷ viên – Thư ký 6.8, 6.9