Chỉ thị số 46/2008/CT-BGDĐT ngày 5/8/2008 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục.
Quyết định số 76/2007/QĐ-BGDĐT ngày 14/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.   
Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học. 
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ NHÓM CÔNG TÁC Nhóm công tác: - Nhóm công tác chịu sự chỉ đạo trực tiếp Hội đồng tự đánh đánh giá Nhà trường; - Lập kế hoạch hoạt động, thu thập minh chứng, viết báo cáo theo tiến độ của Hội đồng tự đánh đánh giá Nhà trường đã đề ra. Trưởng nhóm công tác: - Điều hành chung, tổ chức họp nhóm khi cần thiết ngoài các cuộc họp chung hội đồng; - Phân công và cử người thu thập minh chứng; - Chịu trách nhiệm chính thức về (các) tiêu chuẩn, tiêu chí, kế hoạch thực hiện và báo cáo cuối cùng của tiêu chuẩn. Thư ký nhóm công tác: - Tham mưu cho trưởng nhóm xây dựng kế hoạch thực hiện, các mẫu biểu của nhóm công tác theo kế hoạch chung của Hội đồng tự đánh giá; - Thay mặt trưởng nhóm quản lý công việc do trưởng nhóm phân công; - Tổng hợp các ý kiến đóng góp của các thành viên trong nhóm để trình trưởng nhóm và hội đồng tự đánh giá trường; - Phân loại và lưu trữ minh chứng của nhóm. Viết báo cáo chung cho các tiêu chuẩn. Uỷ viên nhóm công tác: - Chịu sự điều hành trực tiếp của trưởng nhóm; - Tham gia các cuộc họp do hội đồng tự đánh giá và Nhóm công tác triệu tập; - Chuẩn bị và đóng góp các ý kiến theo các nội dung được phân công; - Tìm kiếm, thu thập minh chứng, xử lý, phân  tích thông tin trong các tài liệu minh chứng, viết báo cáo các tiêu chí được phân công; - Cùng với thư ký chịu trách nhiệm phân loại và lưu trữ minh chứng.